.

L'Empresa

Tàndem Menjadors, s.l.
C/. Rafael LLopart s/n. - 08870 Sitges
R.G.S. 26/08431/B - 10/XII/2004
Telf.: 637 522 897

Contacte (e-mail)

DIRECCIÓ:
Mª Dolors Torres. Cap de Cuina
Anna Capilla. Cap de monitors i de gestió

PERSONAL:
L'equip que disposem es el següent:

CEIP ESTEVE BARRACHINA (Sitges)

CEIP AGNÈS (Sitges)

IES VINYET (Sitges)

TANDEM, contracta el personal necessari pel desenvolupament del menjador amb la millor professionalitat possible i amb els següents criteris:

  • SELECCIÓ I CONTRATACIÓ.
  • TRIBUTACIONS A LA SEGURETAT SOCIALS
  • RETENCIONS APLICABLES.
  • PAGAMENT DE LA NÒMINA

Valorem, tanmateix, les propietats de motivació i responsablitat de la gen contractada, aixi com la seva formació tècnica i especialitzada per tal de garantir un tracte humá i professional als aalumnes.

Donarem prioritat al servei de prevenció laboral per tal d'estar en tot moment sota les normes a complir. Mensualment, TANDEM lliurarà una fotocopia del TC2 del personal al seu carrec a la direcció de les escoles.