.

Informació Sanitaria (links d'interés)

CELÍACS DE CATALUNYA
C/ Comtal, 32, 5è 1a. 08002 Barcelona
Tel. 93 412 17 89. Fax 412 03 82
We b : http : // www. celiacscatalunya.org
A/e: info@celiacscatalunya . o r g

ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA ( A D C )
C/ Balmes, 47, entl. 2a. 08007 Barcelona
Tel. 93 451 36 76
We b : http://www.adc.cat/
A/e : adc@diabetis.org

CONSELL ASSESSOR SOBRE LA DIABETIS A CATALUNYA

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Travessera de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona
Tel. 93 227 29 00. Fax 93 227 29 90

PROGRAMA D’ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ

Direcció General de Salut Pública
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Travessera de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona
(pavelló Ave Maria)
Tel. 93 227 29 00. Fax 93 227 29 90
Web : http://www.gencat.cat/salut/
A/e : dgsp.salut@gencat.net


Guia de alimentació